MSSP

שירותים מנוהלים

מקצוענים מנהלים טכנולוגיה

סקר סיכוני אבטחת מידע/ניהול סיכונים

שירות SIEM-SOC מנוהל (24/7) - ניטור רציף

צוות תגובה למתקפות ואירועי סייבר (IRT)

מו"מ באירוע סייבר/כופרה

מבדקי חדירה - Penetration test (pt)

רגולציות ותקנים (GRC)

התאמת הארגון לעמידה ברגולציות ותקנים:

לדוגמא: החוק הישראלי להגנת הפרטיות, החוק האירופאי להגנת הפרטיות (GDPR) ועוד

DBM - DataBase monitoring

הדרכות עובדים והנהלה להעלאת מודעות מפני מתקפות סייבר

CISO as a Service

ייעוץ טכנולגי

הכשרה והשמת אנליסיטים רמה 1

צוות תגובה להתערבות מיידית

חמ"ל סייבר 7/24

טריפלסייבר בפריסה גלובלית